วิสัยทัศน์เขตสุขภาพที่ 10

เป็นเขตสุขภาพชั้นนำ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี