สาธารณสุขนิเทศก์

[24 ส.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานควบคุมการบริโภคด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 10

[24 ส.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานควบคุมการบริโภคด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 10

[24 ส.ค. 65] คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรม “Data Driven Policy กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

[24 ส.ค. 65] คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรม “Data Driven Policy กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี