ผู้ตรวจ

[19-20 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 10

[19-20 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 10

[14 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 มหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

[14 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 มหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

[14 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 10 นำทีมผู้บริหาร เขตสุขภาพและบุคลากร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

[14 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 10 นำทีมผู้บริหาร เขตสุขภาพและบุคลากร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

[2-3 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10

[2-3 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10

[19-20 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

[19-20 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

[30 ส.ค. 65] “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10” ภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 10

[30 ส.ค. 65] “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10” ภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 10