ผู้ช่วยผู้ตรวจ

[7-8 ก.ย. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 10 สุขภาพที่ 10

[7-8 ก.ย. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 10 สุขภาพที่ 10

[7 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) เขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2565

[7 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) เขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2565