Image

<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเผยแพร่ >>

<< ตรวจสอบผลงานผ่าน “อักขาวิสุทธิ์” >>


ชื่อผลงาน : ผลการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิ…

ชื่อผลงาน : ผลการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิ…

โดย : นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย ตำแหน่ง วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน_จ…

ชื่อผลงาน : รายงานการตรวจพบพยาธิลำไส้ Capillaria philippinensis โรงพยาบาลศรีสะเกษ : Report of intest…

ชื่อผลงาน : รายงานการตรวจพบพยาธิลำไส้ Capillaria philippinensis โรงพยาบาลศรีสะเกษ : Report of intest…

โดย : นายอเนก จัดดี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ รายงานการตรวจพบพยาธิลำไส้-Capillaria-philippinensis-โรงพยาบาล-ศรีสะเกษดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน : การพัฒนาต้นแบบในการนำกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชน ของจ…

ชื่อผลงาน : การพัฒนาต้นแบบในการนำกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชน ของจ…

โดย : ภก.คำภีร์ เขตมนตรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายคำภีร์-เขตมนตรี-ข้อมูลบนเว็บไซต์-การพัดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองตามกลุ่มวัยของผู…

ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองตามกลุ่มวัยของผู…

A Comparative study of knowledge on stroke risk factors and warning signs of stroke by age groups among the elderly in Nong Sung District, Mukdahan Province. โดย : นายชัยนิตย์ อินทร์งาม นักวิชาการสาธา…

ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กอายุ 3-12 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพ…

ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กอายุ 3-12 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพ…

Factors associated with attention deficit hyperactivity disorder among children aged 3-12 years who were admitted in Benjalak Hospital Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, S…

ชื่อผลงาน : ปัจจัยทำนายการเกิดปอดอักเสบรุนแรงในผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเ…

ชื่อผลงาน : ปัจจัยทำนายการเกิดปอดอักเสบรุนแรงในผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเ…

Clinical characteristics and risk factors associated with severe COVID-19 pneumonia โดย : นายฐานุพงศ์ เอี่ยมวรกิตติ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจัยการเ…

ชื่อผลงาน : วิเคราะห์เปรียบเทียบอุปสรรคและกระบวนการในการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององ…

ชื่อผลงาน : วิเคราะห์เปรียบเทียบอุปสรรคและกระบวนการในการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององ…

โดย : นายสุนทร หงษ์คง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย การวิเคราะห์เปรียบเทียบอุปสรรค-กระบวนการรับรองคุณภาพ-อนามัยสิ่งแวดล้อม-อปท

ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบ…

ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบ…

โดย : นายปรีชา ปราณีวงศ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบการบริหารอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข-กรณีศึกษา-สสจ.ศรีสะเกษ-2565_compressed4

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม จังหวัดเลย The Development…

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม จังหวัดเลย The Development…

โดย : นายประสงค์ โคตรมงคล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม จังหวัดเลย การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม-จังหวัดเลยดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 Vacancy manage…

ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 Vacancy manage…

โดย : นางสาวปิยะมาศ ชัยรัตนวานิช ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี Vacancy-management-model-Case-Study-of-Health-Region-10-Fiscal…