จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้

(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

(2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมิน 1 และเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Work Flow)แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขายตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ

ข้อกำหนดการร้องเรียน/วิจารณ์/อุทธรณ์

 1. ข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ระบุเรื่องการร้องเรียน/รายละเอียดการร้องเรียนให้ชัดเจน
 3. แนบเอกสาร/หลักฐาน/รูปถ่าย หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
 4. ระบุชื่อผู้ร้องเรียนให้ถูกต้องและชัดเจน
 5. ระบุช่องทางการติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน
 6. ข้อร้องเรียนของท่านจะถูกปิดเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูล


ช่องทางการร้องเรียน/วิจารณ์/อุทธรณ์

 1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองตามที่อยู่
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 (งานพัสดุและยานพาหนะ)
  อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 บ้านท่าบ่อ หมู่ 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000
 2. ยื่นเอกสารโดยตรงที่
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 (งานพัสดุและยานพาหนะ)
  อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 บ้านท่าบ่อ หมู่ 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000
 3. ส่งเอกสารพร้อมระบุข้อร้องเรียนทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ Email: cooket10.ket@mophegp.mail.go.th