ระบบจองห้องประชุม ออนไลน์เขตสุขภาพที่ 10 : ห้องประชุมทั้งหมด

สถานะการใช้ห้องประชุม

ลำดับ
วันที่ประชุม
รายละเอียดการประชุม
เวลา
ห้องประชุม
ผู้ประสานงาน
1
2024-07-16ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาหัวใจ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2567
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567จำนวน : 15 คน
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ผู้ประสานงาน : สุกานดา
2
2024-07-16ประชุม CHRO
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567จำนวน : 20 คน
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : ชุติมา
3
2024-07-16ประชุมวิชาการเภสัข
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567จำนวน : 10 คน
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : กฤษณะพงศ์
4
2024-07-17การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567จำนวน : 10 คน
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ผู้ประสานงาน : สุนทรีย์
5
2024-07-17คัดเลือกหน่วยบริการเพื่อรับการประเมินรางวัลยกระดับหน่วยบริการดีเด่น (SAP award) ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567จำนวน : 10 คน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ผู้ประสานงาน : นายธัชนนท์ ศรไชย
6
2024-07-18ประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567จำนวน : 10 คน
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : ปาณิสรา
7
2024-07-18คกก.คัดเชี่ยวชาญ
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567จำนวน : 10 คน
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : ยลดา
8
2024-07-24ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567จำนวน : 5 คน
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : ยลดา
9
2024-07-30ประชุมอาหารปลอดภัย
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567จำนวน : 30 คน
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : กฤษณะพงศ์
10
2024-08-15 - 2024-08-16ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2567 - 16 สิงหาคม 2567จำนวน : 20 คน
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : นายชาคริต ขันคูณ