การติดตามและประเมินผล (M&E)


  • เอกสารสรุปการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation : M&E) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปการติดตามประเมินผลและประเมินโครงการ แบบ CIPP MODEL
เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด