ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไปและอาณาเขต

เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีพื้นที่รวม 36,276.72 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่มากเป็นลำดับ 7 (จาก 13 เขตสุขภาพ) ประชากร รวมประมาณ 4.5 ล้านคน มากเป็นลำดับที่ 10 (จาก 13 เขตสุขภาพ) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ เขตจังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาเขตราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ  250 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 2 ประเทศ ทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด, สุรินทร์และจังหวัดกาฬสินธุ์

ลักษณะภูมิประเทศ

เขตสุขภาพที่ 10 เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำโขงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเขต พื้นที่จังหวัด มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  มีเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สำคัญบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตตลอดแนว กับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การคมนาคม

เขตสุขภาพที่ 10 สามารถเดินทางได้ ทั้งทางบก และทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ 1 แห่งคือ จังหวัดอุบลราชธานี

การปกครอง

เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบ่งการปกครองออกเป็น 70 อำเภอ 611 ตำบล 7,369 หมู่บ้าน 1,288,463 หลังคาเรือน 136 เทศบาล  908 ชุมชน 520 อบต. มีพื้นที่ 36,276.72 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 124 คน ต่อตารางกิโลเมตร

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาลนคร,เมือง/ตำบล ชุมชน อบต. พื้นที่ (ตร.กม.)
อุบลราชธานี 25 219 2,699 605,004 5/38 600 195 15,774.00
ศรีสะเกษ 22 206 2,634 393,356 2/23 220 191 8,839.98
ยโสธร 9 78 885 172,580 1/22 23 64 4,161.66
อำนาจเจริญ 7 56 625 117,994 1/23 30 39 3,161.25
มุกดาหาร 7 52 526 115,748 1/21 35 31 4,339.83
รวม 70 611 7,369 1,404,682 9/127 908 520 36,276.72

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

จังหวัดปี2562
(ชาย)
ปี2562
(หญิง)
รวมปี2563
(ชาย)
ปี2563
(หญิง)
รวมปี2564
(ชาย)
ปี2564
(หญิง)
รวม
อุบลราชธานี931,606930,0941,861,700936,145936,6451,872,790932,400934,2971,866,697
ศรีสะเกษ733,531737,4401,470,971733,925737,9871,471,912726,306732,2741,458,580
ยโสธร269,401268,778538,179268,607268,397537,004267,016267,484534,500
อำนาจเจริญ188,428189,408377,836188,632189,806378,438187,309188,886376,195
มุกดาหาร174,513174,114348,627176,103175,865351,968175,367175,544350,911
รวม2,297,4792,299,8344,597,3132,303,4122,308,7004,612,1122,288,3982,298,4854,586,883

จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ย้อนหลัง 3 ปี เขตสุขภาพที่ 10 หมายเหตุ :: ที่มาจาก สำนักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

 

ศูนย์วิชาการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

ลำดับชื่อศูนย์วิชาการสังกัดกรมที่ตั้ง
1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรมควบคุมโรคต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีกรมอนามัยต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
3ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10กรมสุขภาพจิตต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
4โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานีกรมสุขภาพจิตต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
5ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
6ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10กรมสนับสนุนบริการสุขภาพต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
7สำนักงานการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10กรมการแพทย์ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
8โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
9วิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์สถาบันพระบรมราชชนกต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
10วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีสถาบันพระบรมราชชนกต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

ข้อมูลสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลจำนวนเตียงสังกัดที่ตั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก30กรมอนามัยอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี200กรมการแพทย์อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์750กรมสุขภาพจิตอ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 200กระทรวงกลาโหมอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลกองบิน 2110กระทรวงกลาโหมอ. เมือง จ.อุบลราชธานี

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564

สถานบริการโรงพยาบาลเอกชน  ในเขตสุขภาพที่ 10

โรงพยาบาลจำนวนเตียงที่ตั้ง
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี100อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี100อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า50อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิอินเตอร์100อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ44อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล60อ. เมือง จ.ยโสธร
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ50อ. เมือง จ.ยโสธร
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล60อ. เมือง จ.มุกดาหาร

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2564

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)  ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบ 2562

ประเภทอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารรวม
เวชกรรม11886271650297
เวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงาม22
เวชกรรมเฉพาะทาง117373011195
ทันตกรรม8127191111149
ทันตกรรมเฉพาะทาง213
เทคนิคการแพทย์1143119
กายภาพบำบัด932216
พยาบาลและการผดุงครรภ์26699502218455
ผดุงครรภ์201122
แพทย์แผนไทย125421
แพทย์แผนไทยประยุกต์213
สหคลินิก112215
เวชกรรมแผนโบราณ
แพทย์แผนจีน52119
รวม65426613666841,206
ที่มา : ศูนย์สนับสนุนบริการเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัดรวมทั้งหมดTYPEAREA = 1TYPEAREA = 2TYPEAREA = 3TYPEAREA = 4TYPEAREA = 5
อุบลราชธานี32,58431,862507721430
ศรีสะเกษ27,18927,01715381190
ยโสธร9,5548,951256133340
อำนาจเจริญ6,3095,59328964210
มุกดาหาร6,4596,3379311180
รวม82,09579,7601,1601401,0350
ที่มา https://hdcservice.moph.go.th/ ข้อมูลวันที่ 25 มีนาคม 2564

ข้อมูลตามปฏิบัติในระบบ HROPS ณ วันที่ 1 เม.ย.64

    
จังหวัด/หน่วยงาน1.ข้าราชการ2.พนักงานราชการ3.พนักงานกระทรวง4.ลูกจ้างประจำ5.ลูกจ้างชั่วคราวผลรวมทั้งหมด
มุกดาหาร153869506791492341
รพ.สต.323 064152440
รพช.469161654419713
รพท.5964227529761018
สสจ.10711 04122
สสอ.37 0 0 0 037
สอ.6 21211
ยโสธร19907376479792985
รพ.สต.497 0165 06668
รพช.554172123226841
รพท.5943932831361028
รพร.19235797268
สสจ.9314 06 0113
สสอ.51 0 0 0455
สอ.9 021 012
ศรีสะเกษ455511124401973967699
รพ.สต.898 055213571520
รพช.20795110621251233440
รพท.3202177645550
รพศ.97929640451661859
สสจ.13219551162
สสอ.1421023 0157
สอ.5 02 0411
อำนาจเจริญ14884070372232326
รพ.สต.325 160 07492
รพช.49010237449790
รพท.51720301237868
สสจ.1061015 0122
สสอ.41 02 0 043
สอ.9 02 0 011
อุบลราชธานี7156242457222972812927
รพ.สต.1120210142602198
รพช.20365914961292633983
รพท.691235275511297
รพร.485123061148862
รพศ.22381151184742893900
สสจ.18729 6 222
สสอ.394242117456
สอ.5 31 9
ผลรวมทั้งหมด167275358985656137528278

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก

ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 221,911 382,988 604,899
104 เบาหวาน 171,770 366,561 538,331
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 147,288 297,092 444,380
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 177,926 219,854 397,780
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 89,973 128,044 218,017
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 95,971 61,807 157,778
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 52,085 97,916 150,001
180 ฟันผุ 59,098 75,166 134,264
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 36,942 68,190 105,132
115 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 52,737 24,032 76,769
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 30,422 44,646 75,068
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 19,034 34,967 54,001
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 20,581 28,775 49,356
131 เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ 20,405 25,053 45,458
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 21,449 18,872 40,321
ที่มา : https://hdcservice.moph.go.th/ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน

ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม
169 ปอดบวม 68,468 52,847 121,315
098 โลหิตจางอื่น ๆ 29,534 38,529 68,063
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 46,068 21,195 67,263
239 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 31 64,159 64,190
151 หัวใจล้มเหลว 28,284 33,134 61,418
242 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 56 58,932 58,988
133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 25,880 33,026 58,906
278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 39,081 18,922 58,003
175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 43,984 13,450 57,434
170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 31,227 24,636 55,863
ที่มา : https://hdcservice.moph.go.th/ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

จำนวนประชากรแยกรายจังหวัด

อายุคาดเฉลี่ย

ข้อมูล 10 อันดับโรคส่งต่อ ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับNAME DX.จำนวน
1Stroke, not specified as haemorrhage or infarction(I64)1465
2Chronic kidney disease, stage 5(N185)1173
3Cataract, unspecified(H269)958
4Unspecified injury of head(S099)880
5Calculus of kidney(N200)877
6Essential (primary) hypertension(I10)698
7Pneumonia, unspecified(J189)666
8Gastrointestinal haemorrhage, unspecified(K922)650
9Schizophrenia, unspecified(F209)646
10Dyspepsia(K30)609

ข้อมูล 10 อันดับโรคส่งต่อ ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับNAME DX.จำนวน
1Z986(Z986)4382
2BLOOD PRESSURE HIGH (SEE ALSO HYPERTENSION) ***** ยกเว้นผู้ป่วยตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ******(I10)1062
3Stroke(I64)778
4NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS TYPE 2 AT WITHOUT COMPLICATIONS(E119)576
5EXAMINATION FOLLOW-UP (ROUTINE) (FOLLOWING)(Z099)543
6RC(N200)458
7GI.BLEEDING(K922)374
8CRF. STAGE 5 Chronic kidney disease, stage 5(N185)339
9NORMAL CAD(I259)336
10Supervision of other normal pregnancy(Z348)232

ข้อมูล 10 อันดับโรคส่งต่อ ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย จังหวัดยโสธร

ลำดับNAME DX.จำนวน
1Unavailability and inaccessibility of health-care facilities(Z753)905
2Stroke, not specified as haemorrhage or infarction(I64)534
3Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications(E119)424
4General medical examination(Z000)409
5Essential (primary) hypertension(I10)338
6Bacterial infection, unspecified(A499)263
7Cataract, unspecified(H269)229
8Chronic kidney disease, stage 5(n185)222
9Gastrointestinal haemorrhage, unspecified(k922)201
10Pneumonia, unspecified(j189)185

ข้อมูล 10 อันดับโรคส่งต่อ ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับNAME DX.จำนวน
1NIDM Without complications(E119)280
2Essential (primary) hypertension(I10)274
3Stroke, not specified as haemorrhage or infarction(I64)178
4Chronic kidney disease, stage 5(N185)166
5Glaucoma, unspecified(H409)113
6Issue of medical certificate(Z027)100
7Breast malignant neoplasm, unspecified(C509)91
8Chronic ischaemic heart disease, unspecified(I259)78
9Thyrotoxicosis, unspecified(E059)77
10Cataract, unspecified(H269)75

ข้อมูล 10 อันดับโรคส่งต่อ ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับNAME DX.จำนวน
1Essential (primary) hypertension(I10)357
2NIDM Without complications(E119)324
3Follow-up examination after other treatment for other conditions(Z098)177
4Chronic kidney disease, stage 5(N185)152
5Stroke,not specified as haemorrhage or infarction(I64)129
6Sequelae of cerebral infarction(I693)106
7Cataract, unspecified(H269)82
8Dyspepsia(K30)76
9Fever, unspecified(R509)73
10Follow-up examination after unspecified treatment for other conditions(Z099)68

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564