ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

ผู้บริหารระดับสูง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป