ทำเนียบผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10_Old

 นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 10

 
 

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

 

 

 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตสุขภาพที่ 10

 

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

     
   

นพ.วราวุธ  ชื่นตา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

 

     
 

นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

 

 นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

     
 

นพ.ประภาส  วีระพล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

     
 
นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
 

นพ.บัญชา  ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

 
     
    

 นพ.เศวต ศรีศิริ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

จังหวัดอุบลราชธานี

 

นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

 
 

นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง

รก. นายแพทย์ (เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 
 

นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง

นายแพทย์ (เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 
   

 นายกิตติพศ  ดำบรรพ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10