บุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ผู้บริหาร

หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan : CSO)

กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง (CFO)

กลุ่มงานอำนวยการ (COO)

งานตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน