บุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan : CSO)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)

กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง (CFO)

กลุ่มงานอำนวยการ (COO)

งานตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน