ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

<

เลขที่ 900 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
E-mail: spbket10@gmail.com

Tel: 045-435134
Fax: 045-435133

———————————
เบอร์ต่อภายใน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) >> 202
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO) >> 203
กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) >> 204
กลุ่มอำนวยการ >> 101
กลุ่มบริหารการเงินการคลัง (CFO)/ ตรวจสอบภายใน >> 105
งานยานพาหนะ >> 107
ส่ง Fax กด 116