งานพัสดุ

ขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์