CSO

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะกรรมการประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะกรรมการประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566