COO_คำสั่ง

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานในกลุ่มงานอำนวยการ