CIO

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายดิจิทัลสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานในกลุ่มงานอำนวยการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565