CFO

คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานในกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานในกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10