เผยแพร่ อวช.

ชื่อผลงาน : ผลการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผลงาน : ผลการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผลงาน : รายงานการตรวจพบพยาธิลำไส้ Capillaria philippinensis โรงพยาบาลศรีสะเกษ : Report of intestinal parasites Capillaria philippinensis, Sisaket hospital

ชื่อผลงาน : รายงานการตรวจพบพยาธิลำไส้ Capillaria philippinensis โรงพยาบาลศรีสะเกษ : Report of intestinal parasites Capillaria philippinensis, Sisaket hospital

ชื่อผลงาน : การพัฒนาต้นแบบในการนำกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชน  ของจังหวัดอุบลราชธานีในกีฬาฟุตบอลประเพณีสร้างมิ่งคัพ_ภก.คำภีร์

ชื่อผลงาน : การพัฒนาต้นแบบในการนำกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชน ของจังหวัดอุบลราชธานีในกีฬาฟุตบอลประเพณีสร้างมิ่งคัพ_ภก.คำภีร์

ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองตามกลุ่มวัยของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองตามกลุ่มวัยของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กอายุ 3-12 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กอายุ 3-12 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผลงาน : ปัจจัยทำนายการเกิดปอดอักเสบรุนแรงในผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผลงาน : ปัจจัยทำนายการเกิดปอดอักเสบรุนแรงในผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผลงาน : วิเคราะห์เปรียบเทียบอุปสรรคและกระบวนการในการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อผลงาน : วิเคราะห์เปรียบเทียบอุปสรรคและกระบวนการในการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565

ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม จังหวัดเลย The Development for Happy Workplace Model of Pak Chom District Health Office, Loei Province.

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม จังหวัดเลย The Development for Happy Workplace Model of Pak Chom District Health Office, Loei Province.

ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 Vacancy management model Case Study               of Health Region 10, Fiscal Year 2022.

ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 Vacancy management model Case Study of Health Region 10, Fiscal Year 2022.