คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และพิจารณารายการเครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และพิจารณารายการเครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10

มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการราชการกระทรวงสาธารณสุข และรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราขการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานในกลุ่มงานอำนวยการ

คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานในกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะกรรมการประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566