คำสั่ง

คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานในกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบงานในกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะกรรมการประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะกรรมการประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2955/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2955/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 3096/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 3096/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2954/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะประธานกรรมการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2954/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะประธานกรรมการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ และอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ และอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565