ข่าวรอบรั้วเขตสุขภาพที่ 10

[30 ก.ย. 66] “ราษฏรสุขใจ พลานามัยแข็งแรง แพทย์พระราชทาน” โดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลยโสธร

[30 ก.ย. 66] “ราษฏรสุขใจ พลานามัยแข็งแรง แพทย์พระราชทาน” โดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลยโสธร

[30 ก.ย. 66]  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการวิสามัญ

[30 ก.ย. 66] โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการวิสามัญ

[4 ก.ค. 66] สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

[4 ก.ค. 66] สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

[12 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS (Environment Modernization And Smart Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

[12 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS (Environment Modernization And Smart Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

[9 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS (Environment Modernization And Smart Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

[9 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS (Environment Modernization And Smart Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

[8 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

[8 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

[8 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลยโสธร

[8 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลยโสธร

[2 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

[2 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

[1 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ออกพื้นที่ตรวจประเมินสถานบริการ ตามนโยบาย EMS 2566 โรงพยาบาลมุกดาหาร

[1 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ออกพื้นที่ตรวจประเมินสถานบริการ ตามนโยบาย EMS 2566 โรงพยาบาลมุกดาหาร