ข่าวผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

[7 พ.ค. 67] จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

[7 พ.ค. 67] จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

[1 พ.ค. 67] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะอนุกรรมมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

[1 พ.ค. 67] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะอนุกรรมมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

[24 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในเขตสุขภาพที่ 10

[24 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในเขตสุขภาพที่ 10

[11 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมุกดาหาร ณ ศูนย์สั่งการ, ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน, แผนกผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ, ผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ และรับฟังการนำเสนอการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567

[11 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมุกดาหาร ณ ศูนย์สั่งการ, ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน, แผนกผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ, ผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ และรับฟังการนำเสนอการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567

[9 เม.ย. 67] ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงอัจฉรา ปวะบุตร นิธิอภิญญาสกุล ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

[9 เม.ย. 67] ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงอัจฉรา ปวะบุตร นิธิอภิญญาสกุล ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

[4 เม.ย. 67] รพ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เปิดอาคารมินิธัญญารักษ์, หอผู้ป่วยจิตเวช และ Kick off 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

[4 เม.ย. 67] รพ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เปิดอาคารมินิธัญญารักษ์, หอผู้ป่วยจิตเวช และ Kick off 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว