คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการสื่อสารด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562