เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / AWARD

Title
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤติ ห้องผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมทั่วไป : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ชนิดย้อนหลัง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
1 7 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของการให้ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อวิดีทัศน์ชุดเที่ยวชมห้องผ่าตัดต่อระดับความวิตกกังวลก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า ณ คลินิกวิสัญญี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
1 3 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Innovation: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจแบบกลุ่มต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน รพ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
1 44 downloads
11 สิงหาคม 2021
2564_Innovation: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดในผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้น รพ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
1 47 downloads
17 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการกินยาของเด็กสมาธิสั้น ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.ยโสธร
1 2 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านภายใต้สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
1 3 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] ประสิทธิผลของกระบวนการ “3TECS” ต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
1 2 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของโปรแกรมให้ความรู้คู่โควิด-19 ที่บ้านสำหรับเบาหวานต่อน้ำตามสะสมดี อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
1 3 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: ผลของการบริบางทางเภสัชกรรมแบบ pre-counseling ต่อการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับบา ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี รพ.ศรีสะเกษ
1 3 downloads
31 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีอาการกําเริบจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
1 62 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: การพัฒนารูปแบบการควบคุมระดับ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) รพ.ลืออํานาจ จ.อุบลราชธานี
1 3 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาระบบการส่งตรวจทางห้องปฏบัติการออนไลน์ ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ( LSO : Lab smart online )
1 3 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาระบบการดูแลภาวะโภชนาการผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
1 5 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: การศึกษาโปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล ในประเทศไทย รพ.ศรีสะเกษ
1 3 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] การประยุกต์ใช้การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
1 75 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านด้านยาและผลของการเยี่ยมบ้าน ด้านยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี รพ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
1 3 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของการพัฒนาเเนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูเเลผู้ป่วย บาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อยแผนกศัลยกรรม-อุบัติเหตุ รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
1 28 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาแนวทางการดูแลและการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 บริบทโรงพยาบาลชุมชน รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
1 2 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยที่แพ้ยาวัณโรคแบบไม่รุนแรงโดย ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานที่เป็นแนวทางเดียวกัน รพ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
1 3 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาคุณภาพการคัดกรองผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาแนวทางการจัดการการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 รพ.สนามแจระแม (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) จ.อุบลราชธานี
1 3 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: ผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รพ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ
1 3 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การศึกษาหาเวลาที่เหมาะสมในการเตรียม Pack red cell (PRC) ด้วยวิธีตั้ง ทิ้งไว้ที่ตู้เย็นเก็บเลือด งานธนาคารเลือด รพ.อํานาจเจริญ
1 2 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การประเมินคุณภาพยาแคปซูลขมิ้นชันด้านจุลชีววิทยาในร้านขายยา ในเขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี
1 2 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การศึกษาปริมาณวัตถุกันเสียในอาหารบาทวิถีประเภทลูกชิ้นที่จําหน่ายใน จังหวัดอุบลราชธานีปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี
1 2 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การศึกษาการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สสจ.มุกดาหาร
1 2 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] ประสิทธิผลของของยาโฮมีโอพาธีย์ตํารับยูพาโทเรียมเพอร์ฟอเลียทุม 200ซี ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) รพ.สต.บ้านโคกป่งเปือย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
1 2 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับโดยการมีส่วนร่วม รพ.สต.บ้านสําโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
1 4 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ดานสุขภาพในการป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รพ.สต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
1 68 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: อุบัติการณ์โรคหัดในเขตสุขภาพที่ 10 พ.ศ. 2555-2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
1 3 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] รูปแบบการดําเนินงาน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
1 193 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: ประสิทธิผลของการสร้างแกนนําส่งผลต่อการช่วยเลิกสุราในระดับชุมชนพื้นที่โคกเพชร รพ.สต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
1 4 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: รูปแบบการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของเยาวชนใน ชุมชน รพ.สต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การถอดบทเรียนการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก สสอ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
31 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: ผลการจัดระบบกระจายยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคโควิด-19 รพ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
1 2 downloads
29 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: ม่วงโมเดล สู้ภัยไข้เลือดออกปลอดสารเคมีวิถีชีวิตความปกติในรูปแบบใหม่ รพ.สต.บ้านม่วง อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
1 3 downloads
31 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในกระแสเลือด รพ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
1 3 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: ความเสี่ยงเชิงกึ่งปริมาณของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในไส้กรอกอีสานและแหนมที่จําหน่ายในเขต สุขภาพที่ 10 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี)
1 3 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: กู้นม กู้ใจ สร้างสายใยรักแห่งครอบครัว รพ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
1 4 downloads
31 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการ ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดนโลหิตสูง บ้านไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ (รพ.สต.ไร่ขี)
1 4 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานความเสี่ยงสูง รพ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
1 3 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รพ.สต.ดงห่องแห่ จ.อุบลราชธานี
1 93 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร (รพ.นิคมคำสร้อย)
1 2 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ ผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ตําบลห้วยไร่อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ (รพ.สต.ห้วยไร่)
1 1 download
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: ประสิทธิผลของการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในการ ป้องกันการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ ในชุมชนชนบท ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ปี 2562-2563 (รพ.สต.บ้านหนองหล่ม)
1 1 download
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: เรื่องผลของกิจกรรมการส่งเสริมการดูแลจิตใจในภาวะโควิด 19 ในการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ผู้พักสังเกตอาการโควิด19 ศูนย์พักสังเกตอาการโควิด19 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (สสอ.เขื่องใน)
1 2 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30 และ 42 โดย อสม. DSPM รพ.สต.บ้านพุทธรักษา จ.อํานาจเจริญ
1 2 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก เด็ก 3-5 ปีของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแวง ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
1 1 download
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลักสุข บัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของวัยรุ่นในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
1 2 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การศึกษาอุบัติการณ์และผลลัพธ์ของอาการยึกยือเหตุยาในผู้ป่วยจิตเวช รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
1 2 downloads
5 สิงหาคม 2021
2564_Oral: การพัฒนาแบบอย่างห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย วิถีใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.อุบลราชธานี
1 28 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับยา Streptokinase ขณะส่งต่อของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: ผลของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตต่อ คุณภาพการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
1 1 download
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การพัฒนารูปแบบการดูแลและป้องกันภาวะรั่วซึมของยาหรือสารน้ำที่มีความเข้มข้นสูงออกนอกหลอดเลือดดําส่วนปลายในผู้ป่วยเด็ก ร่วมกับการคํานวณความเข้มข้นสูงสุดของยาปฏิชีวนะ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
1 3 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การพัฒนาระบบการดูแลเพื่อป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
1 2 downloads
31 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: ผลการพัฒนากระบวนการพยาบาลทารกแรกเกิดในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมุกดาหาร
1 2 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: ประสิทธิผลของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก สําหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบําบัดด้วยออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูง รพ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน
1 2 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกลับมารักษาซ้ํา ภายใน 2 เดือน ตึกผู้ป่วยใน รพ.น้ำยืน จ.อุบลราชธาน
1 2 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis โดยใช้เครื่องมือประเมิน เฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
1 2 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อลดแออัด ลดรอคอย ณ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: การค้นหาและคัดกรองผู้ได้รับสเตียรอยด์ และผู้ป่วยจากสเตียรอยด์ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: ผลการดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย รพ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
1 3 downloads
15 กรกฎาคม 2021
2564_Oral: [รางวัลระดับดีมาก] การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาไฮโดรคอร์ติโซนและไทอะมีนใน ผู้ป่วยเมลิออยโดซิสเซฟติกซีเมีย รพ.มุกดาหาร
1 2 downloads
6 สิงหาคม 2021
2564_Oral: ผลการนวดไทยแบบราชสํานักร่วมกับประคบสมุนไพรและบริหารข้อ เข่าต่อการลดระดับความรุนแรง และเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวใน ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมคลินิกแพทย์แผนไทย รพ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
1 2 downloads
15 กรกฎาคม 2021
  Title
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
  1 3 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การเสริมสร้างพล้งอำนาจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ รพ.สต.ภักดีเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
  1 3 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของการใช้น้ำยาบ้วนปากจากกิ่งข่อยและกิ่งแก้ว ต่อสภาวะเหงือกอับเสบของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  1 3 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลการตกเลือดหลังคลอดในห้องคลอด รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
  1 7 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร
  1 8 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทันตสุขศึกษาแบบ PLEARN ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบและโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  1 4 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] 3 ช. ชัด ๆ ขจัด uterine atony มารดาหลังคลอด 3 effective principles to prevention of uterine atony จ.ยโสธร
  1 2 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: ผลของการออกกำลังกายแบรายบุคคล เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน รพ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  1 2 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: ประสิทธิผลของโปรแกรมลดน้ำหนักในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
  1 4 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังภายใต้สถานการณ์ COVID-19 รพ.สต.ตาโม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
  1 3 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาตำรับและประเมินผลิตภันฑ์เจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
  1 2 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] แนวทางการพัฒนาคลินิกไข้หวัดหรือคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 บริบทโรงพยาบาลชุมชน รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
  1 3 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: ผลการใช้แบบประเมินภาวะ CPD score ต่อการประเมินพภาวะผิดสัดส่วนระหว่างศรีษะทารกและอุ้งเชิงกราน (CPD) รพ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ)
  1 1 download
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดแอลกอฮอล์โดยใช้แบบประเมิน SWS หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  1 2 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
  1 2 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] รูปแบบการดำเนินงานป้องกันโรค COVID-19 โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (รพ.สต.ชัยชนะ)
  1 2 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาอาการปวดรองช้ำ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนาโสก ปี 2563 จ.มุกดาหาร
  1 1 download
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] รูปแบบการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
  1 2 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลขุนหาญมีค่า INR เกินระดับเป้าหมาย และแนวทางการดูแลรักษา รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
  1 3 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการให้เลือด รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
  1 4 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนาระบบและศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพของทีม Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
  1 1 download
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของโปรแกรมการแปรงฟันแบบฝึกปฏิบัติจริงสําหรับผู้ปกครอง ต่อ ปริมาณคราบจุลินทรีย์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
  1 6 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินของผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่มารับบริการในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินของ รพ.ยางชุมน้อย อ.ชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
  1 5 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนานวัตกรรมกล่องตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
  1 4 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: การศึกษารูปแบบการเลิกบุหรี่ของแกนนําสุขภาพในชุมชน ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร (รพ.สต.ผึ่งแดด)
  1 4 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนตําบลเป้า ในการเฝ้าระวังและดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายใต้มาตรการกักกันไม่ทิ้งกัน รพ.สต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
  1 4 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] รูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี (รพ.สต.เกษม)
  1 6 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] การพัฒนารูปแบบการดูแลป้องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบในกลุ่มเสี่ยงสูงในหอผู้ป่วยใน 5 โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
  1 52 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รพ.สต.บ้านสามขา ต.คําป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  1 5 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] รูปแบบการคัดกรองสุขภาพ กริ๊งๆ แป๊บ เดียว ตรวจมะเร็งปากมดลูก เสริมสร้างบุญ ของ รพ.สต.หนองคูใหญ่ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
  1 5 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] ผลของโปรแกรมชะลอความเสื่อมของไตใช้เครื่องวัดความเค็มที่บ้านประสานการมีส่วนร่วม รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร
  1 60 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของโปรแกรมการป้องกัน Low birth weight ใน Teenage pregnancy เขตอําเภอน้ํายืน รพ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
  1 4 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: การจัดการรายกรณีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) รพ.สต.บ้านยางเอือต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
  1 4 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนารปแบบการจัดบริการการป้องกันและการดูแลรักษา Covid-19 by NY Model รพ.ยืน จ.อุบลราชธาน
  1 3 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: รายงานการสอบสวนการเฝ้าระวัง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 374 บ้าน เขิน หมู่ 1 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 6 – 20 มีนาคม 2563 (รพ.สต. เขิน)
  1 4 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนารูปแบบดูแลรักษาโดย SDMATTH NY model เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ห้องคลอด รพ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
  1 3 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบแนวทางการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในชุมชน รพ.สต.ดงห่องแห่ จ.อุบลราชธานี
  1 4 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสําหรับการป้องกัน การเกิดโรคฟันผุในเด็กวัยเรียนเขตบริการ รพ.สต.แคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  1 6 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่มญาติสายตรงที่ป่วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
  1 3 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตแบบประคับประคอง ตามบริบทชุมชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี (รพ.สต.เป้า)
  1 4 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง สอน.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
  1 5 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลและครอบครัวของหญิง ตั้งครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตําบลคําเจริญ (รพ.สต.กุง จ.อุบลราชธานี)
  1 4 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนารูปแบบการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน อ.เมือง จ.มุกดาหาร (รพ.สต.นาสีนวน)
  1 4 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนารูปแบบการดแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ (รพ.โนนคูณ)
  1 7 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตาย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี (รพ.สต.กุดเชียงมุน)
  1 7 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: ผลของโปรแกรมรู้ทันหวานน้อยอร่อยได้และการออกกําลังกายโดยการรําไม้พลองต่อระดับความรู้และระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 รพ.สต.บ้านถ่อน ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญฃ
  1 3 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ โดยเครือข่ายชุมชนตําบลจิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี (รพ.สต.จิกเทิง)
  1 4 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: การประยุกต์พิธีกรรมความเชื่อท้องถิ่นและศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อลดความเจ็บปวดของระบบกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในตําบลบ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร (รพ.สต.บ้านหนองแวง)
  1 3 downloads
  30 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร (รพ.ค้อวัง)
  1 64 downloads
  11 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี (รพ.น้ำยืน)
  1 3 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
  1 6 downloads
  6 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
  1 3 downloads
  29 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ IF/นาฬิกาชีวิต พิชิต HbA1c. ใน รพ.สต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
  1 68 downloads
  5 สิงหาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนาแนวทางปฏิบัตกิารดูแลทารกน้ำหนักตัวน้อยเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำภายใน 48 ชั่วโมงแรกหลังคลอด รพ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ
  1 3 downloads
  29 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator associated pneumonia : VAP) รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
  1 3 downloads
  29 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: ผลของโปรแกรมสมาธิบําบัด SKT ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.สต.ทุ่งบอน จ.อุบลราชธานี
  1 3 downloads
  14 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: การศึกษาชนิดและผลการทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพในเลือด รพ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
  1 3 downloads
  29 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะคงที่ (Stable disability) รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
  1 3 downloads
  29 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุตําบลโพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร (รพ.สต.โพนทราย)
  1 3 downloads
  29 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: ผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายแบบมีผู้จัดการรายกรณีของ ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยอายุรกรรมชาย รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  1 3 downloads
  14 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: การพัฒนาระบบการตรวจสอบการทําปราศจากเชื้อของ รพ.สต.เครือข่าย จ.ศรีสะเกษ
  1 4 downloads
  29 กรกฎาคม 2021
  2564_Poster: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของโปรแกรมการบริหารข้อเข่าด้วยท่าฤๅษีดัดตนร่วมกับถุงสมุนไพรประคบร้อนต่อความปวดในผูู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ในเขตตําบลจานลาน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ (รพ.สต.จานลาน)
  1 3 downloads
  5 สิงหาคม 2021
   Title
   2564_Innovation: Hug me bear นวัตกรรม พี่หมีกอดหนู รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
   1 12 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: สีสันบอกเวลาอําลาวันหมดอายุ รพ.สต.บัววัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
   1 3 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: จับให้ได้ไล่ให้ทัน รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
   1 8 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: ปลอกแขนเปลี่ยนสําหรับเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน (Disposable armband for automatic NIBP machine ) รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   1 14 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: ปฏิทินฟอฟัน แจ้งวันหมดอายุ รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
   1 6 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: ผลการใช้คู่มือระบุพิกัดบ้านผู้สูงอายุจาก Application Google Map ในอําเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ (สสอ.ศิลาลาด)
   1 4 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: แอปพลิเคชันข้อมูลด้านยาโรงพยาบาลกันทรารมย์ (KrHosDrugsInfo) รพ.กันทรารมย์ รพ.ศรีสะเกษ
   1 5 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: ระบบเตือนลิฟท์ติด (Lift Alarm) รพ.ศรีสะเกษ
   1 3 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: “ฮักเดชอุดม “ สสอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
   1 5 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] การพัฒนาโปรแกรมงานผลิตยาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ Google Apps และ Line Application รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
   1 5 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: พี่ T จ๋า P มาแล้วจ๊ะ รพ.อำนาจเจริญ
   1 6 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: The secret wear “ชุดเปิดเฉพาะจุด” รพ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
   1 3 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] นวัตกรรม กดแช่สมุนไพรบ้านๆ ช่วยต้านภาวะแทรกซ้อนทางเท้าจากโรคเบาหวานกรณีศึกษา ต.หมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร (รพ.สต.หนองหมี)
   1 9 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: กระบอกน้อยส่งสาส์นจากใจแม่ รพ.สต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
   1 3 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: บัตรบันทึกการทาฟลูออไรด์วานิช (Fluoride varnish’s card) ในคลินิกทันตกรรม รพ.สต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
   1 6 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: ต้นรักษ์ตั้งโต๊ะ รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
   1 5 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: โมเดลให้ทันตสุขศึกษาจากวัสดุรีไซเคิล รพ.สต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
   1 6 downloads
   31 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ล้างเครื่องสายปลอดภัย สบายใจทั้งทีม รพ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
   1 5 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] Pocket Book รู้ใจ ป้องกันภัย Low birth weight รพ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
   1 4 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ผู้ช่วยการฉีดฺ HBV Vaccine รพ.ศรีสะเกษ
   1 7 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] GOOGLE FORM สํารวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้ไวรัสซิก้าในชุมชน รพ.สต.ปลาซิว อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
   1 10 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: Application แจ้งผู้ป่วยฉุกเฉิน1669 รพ.สต.บ้านโคก จ.มุกดาหาร
   1 5 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ถุงครอบเท้ากันน้ำ รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
   1 6 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: Google Drive เฝ้าระวังภัย COVID-19 ตําบลอี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (รพ.สต.อี่หล่ำ)
   1 4 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ร่มกันฝอยละออง
   1 10 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: น้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไล่ยุง กําจัดยุง 2 in 1 แบบพอเพียงพึ่งพาตนเอง รพ.สต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
   1 5 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] กระเป๋ากู้ชีพเคลื่อนที่ (Portable CPR suitcase) รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   1 13 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ถังน้ำทิพย์ รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
   1 9 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ฉนวนมือจับลูกประคบ รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   1 3 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: กล่องผ้าเช็ดมือ สะดวก สะอาด พร้อมใช้ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
   1 7 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: ส่อง สูบ สลาย ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง สสอ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
   1 4 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของระบบติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ร่วมกับการใช้นวัตกรรม Application Covid-19 Hualao Online ของอาสาสมัครสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ (รพ.สต.บ้านหัวเหล่า)
   1 38 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: ระบบตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยด้วย AI ร่วมกันแขนกลกั้นประตู รพ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
   1 3 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] Supper Pineapple Gel เจลสับปะรดกําจัดกระเนื้อ รพ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
   1 4 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: ICD Roller ปลอดภัย ใส่ใจผู้ป่วย รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
   1 5 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] Pelvic binder สําเร็จรูป รพ.ศรีสะเกษ
   1 78 downloads
   17 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: นวัตกรรมหนังสือผ้าส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รพ.สต.บ้านเหมืองบ่า จ.มุกดาหาร
   1 5 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: หมอนสมุนไพร ศอน.บ้านนาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
   1 4 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] กระเป๋าผ้าปฏิทินกินยา ศอน.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
   1 10 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] นวัตกรรมสวนฝึกเดินสามมิติอินดอร์ (The Walking Garden 3D Indoor) รพ.ศรีสะเกษ
   1 61 downloads
   17 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: ลูกกลิ้งน้ำมันไพลลดอาการปวด รพ.สต.ก่อ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
   1 3 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] Zero VAP ใน ICU Neurosurgical รพ.ศรีสะเกษ
   1 3 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: ข้อไม้ไผ่ข้อไม่ติดพิชิตพุง รพ.สต.ทุ่งแต้ จ.ยโสธร
   1 3 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: หมอนพลิกตะแคงตัว Wonderful pillow รพ.ยโสธร
   1 4 downloads
   15 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: สมุดบันทึกหนูน้อยรักษ์ฟัน รพ.สต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
   1 3 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: วงล้อประเมินพัฒนาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม รพ.สต.สำโรง อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
   1 4 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] 4 ล้อ หรรษา รพ.สต.โพธิ์ศรี อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
   1 15 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: องศาไหล่เสริมพลังใจ รพ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
   1 7 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: ระดับสีชี้สุขภาพ รพ.สต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
   1 4 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] รถเครนยกมหัศจรรย์ “Amazing lifting crane” รพ.ยโสธร
   1 8 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: สายบันไดไต่พยุงลุกนั่งได้ในผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน รพ.สต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
   1 9 downloads
   30 กรกฎาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] น้ำมันเถาวัลย์เปรียงบรรเทาปวด รพ.สต.บ้านหนองแวง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
   1 5 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] Alert Sepsis ด้วย Sheet ของ P’ รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
   1 7 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีเยี่ยม] Thanom negative pressure stretcher รพ.ศรีสะเกษ
   1 49 downloads
   17 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ประสิทธิผลของขวดปากเป่าดูดดี (ซีรี่ย์3) รพ.ทรายมูล จ.ยโสธร
   1 4 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] เครื่องมือวัดองศาข้อเข่าในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รพ.ศรีสะเกษ
   1 4 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] การตรวจสอบน้ำยาคงคลังโดยแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
   1 9 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] Easy HR LR plus รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
   1 7 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ผลของการใช้เครื่องแช่เท้าสมุนไพรไฮเทคในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้า รพ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
   1 5 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] DU corn Gel รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
   1 4 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] เสียงหัวใจใกล้เวลา รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
   1 8 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] วัตกรรมสมุนไพร ”ข่า” กําจัดลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.บ้านโนนสะอาด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
   1 5 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] เครื่องตรวจประเมินความรู้สึกเท้าผู้ป่วยเบาหวานแบบดิจิตอล รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   1 5 downloads
   6 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] Wat-MAC (wireless video-laryngoscope with smart phone) ของการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดความเสี่ยงจาก COVOD-19 : New normal รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
   1 3 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] การตรวจหมู่โลหิตระบบ ABO ด้วยเทคนิค Cell grouping ด้วย น้ำยาตรวจที่ได้จากพลาสมาเหลือใช้จากการแยกเลือดครบส่วน (Whole blood) รพ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
   1 7 downloads
   5 สิงหาคม 2021
   2564_Innovation: [รางวัลระดับดีมาก] ผลการใช้วิธีปฏิบัติก่อนการถอดท่อหลอดลมคอให้ปลอดภัยเพื่อป้องกัน Re-Intubation รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
   1 4 downloads
   6 สิงหาคม 2021