อำนาจหน้าที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๔๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ (ฉบับที่ ๒)

สำนักงานเขตสุขภาพเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด มีฐานะเทียบเท่ากอง

การจัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ให้สํานักงานเขตสุขภาพที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งขึ้น มีหน้าที่และอํานาจ

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพ
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนดําเนินการจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
(๔) กํากับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
(๕) จัดทําคําของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณของเขตสุขภาพและสํานักงานเขตสุขภาพ
(๖) วางแผนและบริหารงานบุคคล ในเขตสุขภาพ
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ รวมทั้งวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพ
(๘) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการบริการ ของหน่วยงานในเขตสุขภาพ
(๙) เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ และส่งเสริมด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะคุกเฉินต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ปลัด กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย ข้อ ๒๑ ให้แบ่งกลุ่มงานภายในสํานักงานเขตสุขภาพเป็นห้ากลุ่มงาน

ดังนี้ (๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
(๒) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง
(๓) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๔) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(๕) กลุ่มงานอํานวยการ

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ดังนี้

  • จังหวัดอุบลราชธานี
  • จังหวัดศรีสะเกษ
  • จังหวัดยโสธร
  • จังหวัดอำนาจเจริญ
  • จังหวัดมุกดาหาร

Click คำสั่งอำนาจหน้าที่ การจัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ