Author: admin_nick

[25 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมติดตามประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุนประจำปี 2566 – 2567 และเตรียมความพร้อมของบลงทุนปี 2568

[25 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมติดตามประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุนประจำปี 2566 – 2567 และเตรียมความพร้อมของบลงทุนปี 2568

[15 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 เปิด open service Excellence การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

[15 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 เปิด open service Excellence การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

[15 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมวิชาการเภสัชกรรม พร้อมมอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

[15 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมวิชาการเภสัชกรรม พร้อมมอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

[15 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ วช. สพฉ. วสส.อุบล และวิายาพยาบาลฯ สรรพสิทธิฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสู่ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566

[15 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ วช. สพฉ. วสส.อุบล และวิายาพยาบาลฯ สรรพสิทธิฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสู่ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566

[14 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ วช. สพฉ. วสส.อุบล และวิายาพยาบาลฯ สรรพสิทธิฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสู่ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566

[14 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ วช. สพฉ. วสส.อุบล และวิายาพยาบาลฯ สรรพสิทธิฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสู่ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566

ชื่อผลงาน : การพัฒนาต้นแบบในการนำกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชน ของจังหวัดอุบลราชธานีในกีฬาฟุตบอลประเพณีสร้างมิ่งคัพ_ภก.คำภีร์

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

[7 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2566

[7 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2566

[6 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง วันที่ 6-7 กันยายน 2566

[6 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง วันที่ 6-7 กันยายน 2566