Author: admin_nick

[8-9 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10

[8-9 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10

[7-8 ก.ย. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 10 สุขภาพที่ 10

[7-8 ก.ย. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 10 สุขภาพที่ 10

[7 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) เขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2565

[7 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) เขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2565

[2-3 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10

[2-3 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10

[19-20 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

[19-20 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

[30 ส.ค. 65] “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10” ภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 10

[30 ส.ค. 65] “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10” ภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่ 10

[24 ส.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานควบคุมการบริโภคด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 10

[24 ส.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานควบคุมการบริโภคด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 10

[24 ส.ค. 65] คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรม “Data Driven Policy กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

[24 ส.ค. 65] คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรม “Data Driven Policy กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ และอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565