Author: admin_nick

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10) (ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10) (ครั้งที่ 3)

ชื่อผลงาน : ผลการให้โภชนศึกษาต่อการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

ชื่อผลงาน : รายงานการตรวจพบพยาธิลำไส้ Capillaria philippinensis โรงพยาบาลศรีสะเกษ : Report of intestinal parasites Capillaria philippinensis, Sisaket hospital

[26 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 9/2566 (ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

[26 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 9/2566 (ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

[26 ก.ย. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง” สนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

[26 ก.ย. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง” สนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

[25 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการจัดทำข้อตกลง (MOU) กรณี รพ.สต. ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2567

[25 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการจัดทำข้อตกลง (MOU) กรณี รพ.สต. ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2567