Author: แอดบาส USA

[17 ก.พ. 66] นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการของขวัญปีใหม่ 2567

[17 ก.พ. 66] นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการของขวัญปีใหม่ 2567

[16 ก.พ. 66] นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1

[16 ก.พ. 66] นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1

[15 ก.พ. 66] นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในบริบทของ คปสอ.คําเขื่อนแก้ว และ รพ.สต.ดงแคนใหญ่

[15 ก.พ. 66] นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในบริบทของ คปสอ.คําเขื่อนแก้ว และ รพ.สต.ดงแคนใหญ่

[14 ก.พ. 66] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนสาธารณสุข รักษ์สุขภาพ

[14 ก.พ. 66] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนสาธารณสุข รักษ์สุขภาพ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[6 ก.พ. 66] นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุม Palliative care/LTC เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ชีวภิบาล เชตสุขภาพที่10

[6 ก.พ. 66] นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุม Palliative care/LTC เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ชีวภิบาล เชตสุขภาพที่10

[1 ก.พ. 66] นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม นโยบาย เขตสุขภาพที่ 10

[1 ก.พ. 66] นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม นโยบาย เขตสุขภาพที่ 10

[26 ม.ค. 66] นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

[26 ม.ค. 66] นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

[26 ม.ค. 66] ศรีสะเกษ ร่วมขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน ยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

[26 ม.ค. 66] ศรีสะเกษ ร่วมขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน ยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน