[9 ธ.ค. 64] พิธี MOU แปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 13/2564 

พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป, ศูนย์วิชาการ, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข (C) และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (PM)เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี