[29 พ.ย. 64] ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 10วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายด้านการบริหาร ปี 2565 ” พร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นคณะกรรมการอภิปรายผลในการประชุม โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการบูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับเป้าหมายนโยบายและเร่งยกร่างแผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายนโยบายด้านสาธารณสุข ปี 2556 ตามโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร