[18 พ.ย. 64] ผู้สูงอายุเขต 10 รู้เท่าทัน ไม่เจ็บไม่ไข้ เป็นแล้วเข้าถึงไว ปลอดภัยไร้แทรกซ้อน18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นนายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“รูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง STROKE,STEMI,Hip Fracture แบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 10”
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
โดยผลการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งหวัง 3 ประการ ได้แก่

1 ญาติผู้ดูแลและผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงฯ มีความรอบรู้ด้านโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างสิ่งแวดล้อม เข้าใจสัญญาณเตือน และแนวทางการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้
2 ทีต้นแบบการจัดการ “ระบบสุขภาพชุมชน” ที่เชื่อมกับระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ ในกานส่งเสริม ป้องกันและดูแลผู้สูงอายุ
3 มีต้นแบบนโยบายและการจัดการ “ระบบบริการสุขภาพทุกระดับ” อย่างบูรณาการและเชื่อมประสานทำงานอย่างไร้รอยต่อในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรค และเมื่อเกิดโรคแล้วสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ลดการพิการและเสียชีวิตในผู้สูงอายุ

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะวิทยากร คณะนักวิจัยทุกระดับจากทั้ง 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร รวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสรรพสิทธิประสงค์ วิทยลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทีมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตลอดจนภาคีเครือข่ายจากทุกองค์กร และหน่วยงาน

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)