[17 พ.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 จัดเวที เสวนา เปิดประเทศปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน ให้ได้ 70%17 พฤศจิกายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมสานเสวนาเร่งรัดการฉีดวัคซีน COVID-19 และสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 10 ประจําปี 2564 หัวข้อ เปิดประเทศปลอดภัยร่วมใจฉีดวัคซีนให้ได้ 70% กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 นำโดยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10, ศูนย์วิชาการ, ผู้สื่อข่าว นักสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 100 คน ณ ห้องทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี