[12 พ.ย. 64] Mental Health Care in COVID-1912 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

เขตสุขภาพที่ 10 โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา แนวทางการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถาน การณ์โควิด 19 เปิดประชุมโดยนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร ปัญหาหาสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ได้รับเกียรติวิทยากรพิเศษ จากแพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ และถ่ายทอด Video conference ไปโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี