[8 พ.ย. 64] เตรียมความพร้อมการจัดการองค์ความรู้ (CKO) เขตสุขภาพที่ 108 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

พญ.อุไรวรรณ จำนรรส์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ/ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ เขตสุขภาพที่ 10 (Project Manager : PM) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน/นำเสนอแนวทางในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ

  1. งานวิจัย/R2R
  2. การจัดการความรู้ (KM)
  3. การพัฒนาวิชาชีพ
    โดยพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนให้เหมาะสม, เชื่อมโยงกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละด้านฯ อีกด้วย