[8 พ.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)ประจำปี 25658 พฤศจิกายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประฃุมคณะกรรมการชับเคลื่อนงานด้านสารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างการทำงานของเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นการนำเสนอในที่ประชุม – การดำเนินงานด้านสารสนเทศตามแนวทางนโยบายผู้บริการกระทรวงฯ – แผนดำเนินงาน/ทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2565 – จังหวัดนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด โดยมี นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ /ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์พิเชษฏ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ / รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ , หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และโรงพยาบาลศูนย์วิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10