[5 พ.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 จับมือภาคเอกชน รณรงค์ให้วัคซีน COVID-19พฤศจิกายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ติดตามเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามนโยบาย การฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน ทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการการฉีดวัคซีน เป็นวาระของเขตสุขภาพ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคโควิด19 ณ จุดฉีดวัคซีน เชิงรุก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลราช ธานี มีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก