[3 พ.ย. 64] ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (CPPO) เขตสุขภาพที่ 103 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (CPPO) เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมี : นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/นพ.สสจ.อุบลราชธานี,รอง นพ.สสจ.,ประธานและเลขานุการ,หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบออนไลน์