[28 ต.ค. 64] โครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะของประชาชน ด้วยกลไก พชอ.28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมบลู โฮเทล จังหวัดนครพนม
ผู้เข้าร่วมประชุม : นพ.สสจ./รอง นพ.สสจ., หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ สสจ., ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ ศูนย์วิชาการ และ ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ สนง.เขตสุขภาพที่ 10