[20 ต.ค. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 256520 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบการประชุม Video Conference
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมทั้งการประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส 2019 เขตสุขภาพที่ 10 ในการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค และรับฟังผลการดำเนินงานกล่องภารกิจที่สำคัญ
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว