[4 ต.ค. 64] “จังหวัดมุกดาหาร เปิด ซ้อมแผน ช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสโตรค อย่างไร้รอยต่อ”5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เปิดกิจกรรมซ้อมแผน เพื่อทดสอบการทำงานของ “ระบบสุขภาพชุมชน” เชื่อม “ระบบบริการสุขภาพ” ผ่านสถานการณ์จำลอง (scenario) ของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพอก อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร