[4 ต.ค. 64] “ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีเปิด Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 10”วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10ร่วมพิธีเปิด Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 10 ณ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ

เวลา 09.30 น. ประชุมการพัฒนาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ผ่านระบบ WebEx ณ สสจ.ศรีสะเกษ

เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและประสานยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ WebEx ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข ติดตามความก้าวหน้าการให้บริการวัคซีนในเขตสุขภาพที่ 1-12 ผ่านระบบ WebEx ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10