[4 ต.ค. 64] “ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ”วันที่ 4 ตุลาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ,งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 ,การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P basic service) (Fit Test และทันตกรรมในเด็กวัยเรียน) , การบริหารจัดการงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ (PPA) ปีงบประมาณ 2565