[1 ต.ค. 64] ” ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีเปิดการประชุมการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 (Kick off) “วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาการปฏิรูปเขตสุขภาพ โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร และพิธีเปิดการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 (Kick off) โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา