[30 ก.ย. 64] “เขตสุขภาพที่ 10 ประชุม เตรียมพร้อมรับภัยน้ำท่วม”วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน การ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ Video Conference และตรวจเยี่ยมพื้นที่ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วม สวนสาธารณห้วยม่วงโดยมีภาคีเครือข่าย รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, คณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,สาธารณสุขอำเภอเมือง, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, PCU ท่าวังหิน และอสม.ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ โดยปัจจุบันมีเรือนที่พักทั้งหมด 24 หลัง, ผู้ประสบภัยจำนวน 83 ราย (กลุ่มเสี่ยงภาวะพึ่งพิง จำนวน 19 ราย) โดยระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ