[29 ก.ย. 64] ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ชุมชนน้ำท่วมชุมชนท่าบ้งมั่ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี29 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนน้ำท่วมบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ 10 โดยรับทราบสถานการณ์ของวันที่ 28 กันยายน 2564 ของรพ.สต.วังกางฮุง ต.บุ่งไหม พื้นที่และประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และพื้นที่เสี่ยง จำนวน 8 หมู่บ้าน ครัวเรือนเสี่ยงได้รับผลกระทบ จำนวน 661 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบไปแล้วทั้งหมด 4 ครัวเรือน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 13 ราย (หญิงตั้งครรภ์ 1 ราย, พระภิกษุ 1 รูป) โดยเบื้องต้นมีการจัดตั้งจุดอพยพ จำนวน 4 แห่ง และสนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ จำนวน 200 ชุด ในส่วนของชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ พบว่าสถานการณ์ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น มีความเสียหายเบื้องต้น, ได้สั่งการให้เตรียมการรองรับสถานการณ์ด้านสาธารณสุข โดยมอบหมายให้ สสอ.วารินชำราบ และรพ.สต. สรุปสถานการณ์และรายงานข้อมูลผ่านสสจ.อุบลราชธานี ดังนี้1. ให้เตรียมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (จำนวนหลังคาเรือน จำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ, จำนวนกลุ่มเสี่ยงภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสถานพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ)2. คาดการณ์ที่จะเป็นในระยะ 1-3 วัน ระยะเวลา 1 สัปดาห์3. ข้อมูลการเกิดโรคโควิดในพื้นที่4. แนวทางการช่วยเหลือโดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 สั่งการเปิดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operatioms Center : EOC) กรณีการเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดอุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป