[23 ก.ย. 64] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เยี่ยมเรือนจำจังหวัดยโสธรพร้อมประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามงานป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สานสัมพันธ์ ยึดมั่นด้วยไมตรี ทุกชีวีมีสุข เยี่ยมเรือนจำจังหวัดยโสธร

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมเรือนจำจังหวัดยโสธรพร้อมประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามงานป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ต้องขังในเรือนจำ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน