[21 ก.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อติดตามงานของจังหวัดในเขตสุขภาพ

       ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามงาน 
วันที่ 21 กันยายน 2564 
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 การประชุมติดตามงานของจังหวัดในเขต ดังนี้ 
เวลา 09.00 น. 
- ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
- การบริหารการเงินการคลัง
- งบลงทุนและงบค่าเสื่อม
เวลา 13.30 น.
- การพัฒนางานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10 
- การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลองค์กรคุณภาพและองค์กรแห่งความสุข
- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- การลดอัตราการเสียชีวิต จากภาวะ pneumonia
- เรื่องแจ้งจากศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 : การบูรณาการแผนฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม : นพ.สสจ.ทุกจังหวัด, ผอ.รพศ., ผอ.รพท. และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10 โดยผ่านระบบ WebEx