[16 ก.ย. 64] ธรรมนูญสุขภาพตำบล บ.ทุ่งนาเมือง สู้ภัย COVID-19

    นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วย ร้อยเอก นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ นส.จงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราช ธานี ที่มีการติดเชื้อโควิด 19 ในหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 64 เป็นต้นมา รวม 13 ราย โดยหมู่บ้านนี้ ตั้งอยู่ห่างตัวอำเภอ 65 กม มีประชากร 1,000 กว่าคน กว่า 300 หลังคาเรือน 
    เมื่อเกิดการระบาดติดเชื้อ ชาวบ้านได้รวมตัวทำประชาคม หมู่บ้านเพื่อสร้างเกราะป้องกัน กฏกติกาในชุมชนหมู่บ้าน เรียกว่า ธรรมนูญสุขภาพตำบล ป้องกันโควิด19 เริ่มตั้งแต่ระลอกแรก เดือน เมษายน 2563 โดยบูรนาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เริ่มด้วยการคัดกรองโดยทีม 3 หมอ อสม. ผู้นำชุมชน จัดทำด่านชุมชนเฝ้าระวัง บุคคลภายนอก จำกัดการเดินทางเข้าออก หมู่บ้าน กักตัวผู้สัมผัส กลุ่มเสี่ยง มีระบบสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน เมื่อคัดกรองตรวจพบผู้ป่วย สามารถแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน นำเข้าสู่ระบบการรักษา อย่างทันท่วงที ทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากการระบาดของโรค เป็นต้นแบบหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง สามารถดูแล พึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี