[9-10 ก.ย. 64] ผู้ช่วยผตร. เขตสุขภาพที่ 10 ประชุม HR School : R10 ระยะที่ 2

นส.จงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ” ที่ปรึกษางาน HR
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 (HR School : R10) ระยะที่ 2 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการบริหารทรัพยากรอย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านระบบ WebEx